Skip to main content

Ben & Jerry's Ice Cream

Ben & Jerry's Ice Cream

Ben & Jerry's Ice Cream

Opwarming van de aarde. Klimaatverandering. Klimaatrechtvaardigheid.
Wat betekent het allemaal?

We leven in een wereld waar de impact van klimaatverandering steeds meer werkelijkheid wordt; van smeltende ijskappen tot verwoestende bosbranden, we kunnen niet langer ontkennen dat onze kwestbare planeet wordt aangetast door door de mens veroorzaakte koolstofvervuiling. Het wetenschappelijke bewijs is geleverd; de opwarming van de aarde is werkelijkheid en heeft al een impact op mensen over de hele wereld. De vraag is nu: 'Wat gaan we eraan doen'?

Read More 

De gevolgen voor onze planeet en de mensen:

Elk jaar zien we veranderende patronen in neerslag, inclusief steeds vaker intensieve neerslagevenementen over de hele wereld, dramatische veranderingen in de noordpool, veranderingen in landbouwseizoenen en stijgende zeespiegel en oceaanverzuring. Sommige van deze veranderingen in ons klimaat zullen dramatische ecologische en sociale gevolgen hebben. De bittere ironie van klimaatverandering is dat mensen in de ontwikkelingslanden, die zich het minst kunnen veroorloven om zich aan klimaatverandering aan te passen, de hoogste prijs zullen betalen voor de 200 jaar industrialisatie en vervuiling van de ontwikkelde wereld. Het is werkelijk een kwestie van klimaatrechtvaardigheid.

 

Oplossingen:

We moeten nu dringender dan ooit stappen ondernemen om de internationale broeikasemissies drastisch te verminderen – en we moeten het zodanig doen dat de last en risico's van klimaatverandering eerlijk wordt verdeeld onder de verschillende volkeren. Uiteindelijk moeten we de schakel verbreken tussen economische groei en ontwikkeling door het winnen en uitputten van natuurlijke hulpmiddelen.

Er bestaat geen snelle oplossing om klimaatverandering op te lossen, maar we weten wat we moeten doen. We moeten:

 • Afzien van fossiele brandstoffen
 • De hernieuwbare energiebronnen verhogen
 • Een prijs zetten op koolstofvervuiling
 • Samenwerken met ontwikkelingslanden om te investeren in hernieuwbare energie

Wat betekent dit voor Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's strijdt al lang voor klimaatrechtvaardigheid en zoekt al lang manieren om de milieu-impact van ons bedrijf te beperken. In 2002 lanceerden we een koolstofcompensatieprogramma voor onze productiefaciliteiten in Vermont. In 2007 voerden we voor het eerst onze campagne tegen de opwarming van de aarde in partnerschap met de Dave Matthews Band. We hebben vroegtijdig en vaak geïnvesteerd in efficiënties in al onze productiefaciliteiten, toeleveringsketen en Scoop Shops om de energie-efficiëntie te verhogen en onze ecologische voetafdruk te beperken.

Read More 

Bijna alle bedrijven veroorzaken broeikasgasemissies bij hun activiteiten en zo ook Ben & Jerry’s. We steunen op landbouw voor onze hoofdingrediënten, in het bijzonder voor zuivel, en ook om onze producten te maken, trucks om onze afgewerkte producten te transporteren en diepvriezers om onze roomijs bevroren te houden. We kennen onze ecologische voetafdruk en leveren overal in onze activiteiten inspanningen om deze te beperken. We werken samen met onze landbouwers om methaanemissies van landbouwbedrijven te beperken, we nemen het voortouw om over te schakelen op een schonere, groenere diepvriezer en bouwden de Chunkinator in onze fabriek in Nederland die helpt om de fabriek van stroom te voorzien aan de hand van roomijsbijproducten. We weten ook dat wat we tot nu toe gedaan hebben nog niet voldoende is en dat we meer moeten doen. We boeken vorderingen en rapporteren dit elk jaar in ons Social and Environmental Assessment (SEAR) rapport. Lees meer over de stappen die we ondernemen om onze ecologische voetafdruk te beperken en ons plan om 100% schone energie te hebben in al onze fabrieken in de VS tegen 2020.

Neem deel aan de klimaatbeweging!

Mede dankzij meer dan 3,5 miljoen burgers over de hele wereld die de Avaaz-petitie hebben ondertekend om wereldleiders aan te sporen om klimaatverandering te behandelen op de topconferentie van de Verenigde Naties inzake het klimaat (COP21), werd het baanbrekende akkoord van Parijs ondertekend door 196 landen die zich gaan inzetten om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden.

En nu begint het echte werk.Het is tijd om druk uit te oefenen op onze wereldleiders om snel over te gaan op 100% schone energie en om de ambitieuze doelstellingen te bereiken die ons een groenere en schonere toekomst zullen brengen.Voeg uw stem bij de duizenden stemmen die klimaatactie eisen en onderteken de petitie vandaag nog!

  

Veelgestelde vragen:

 • Wat is Ben & Jerry’s houding ten opzichte van klimaatverandering?

  Het valt niet te ontkennen. Het gebeurt nu. Voor ons draait het niet alleen om ijsberen en ijskappen het draait om mensen en het is een kwestie van economische en sociale rechtvaardigheid.

  We hebben ons er altijd toe verbonden om de negatieve impact van onze onderneming op het milieu te beperken. In onze productiefaciliteiten hebben we geïnvesteerd in energie-efficiëntie en afvalbeperking, hebben biovergisters geïnstalleerd die afval in schone energie omzetten in onze Europese productiefaciliteit en gebruiken uitsluitend Forest Steamship Council (FSC) karton voor onze verpakking.

 • Waarom geeft Ben & Jerry’s om klimaatverandering?

  Als een voedselbedrijf, lopen veel van onze partners in onze waardeketen, inclusief onze Fairtrade leveranciers in het zuiden, een ernstig risico door een opwarmende planeet. En omdat klimaatverandering een risico betekent voor mensen in onze toeleveringsketen, is het ook een risico voor ons bedrijf.

 • Wat bedoelt u precies met klimaatrechtvaardigheid?

  Voor ons is het probleem van klimaatverandering niet enkel een milieuprobleem. Het is een ernstige bedreiging voor de armste en meest kwetsbare mensen op de planeet. Dit probleem is in grote mate veroorzaakt door rijke, ontwikkelde volkeren uit het noorden, terwijl de minst ontwikkelde volkeren van het zuiden meer risico lopen en over de minste hulpmiddelen beschikken om zich aan te passen aan een snel opwarmende wereld. Het is een kwestie van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

 • Wat heeft u in het verleden gedaan in verband met klimaatverandering?

  We zijn hier al een tijdje mee bezig. In 2007 voerden we voor het eerst onze campagne tegen de opwarming van de aarde in partnerschap met de Dave Matthews Band. We concentreerden ons al lange tijd op het verminderen van de impact op het milieu van onze onderneming. We hebben vroegtijdig en vaak geïnvesteerd in efficiënties in onze productiefaciliteiten om de energie-efficiëntie te verhogen en onze ecologische voetafdruk te beperken. We introduceerden onlangs een bioverteerder in onze roomijsfabriek in Nederland die afval van het productieproces omzet in schone energie. Hier volgt een volledige lijst van wat we gedaan hebben:

  • 2002 - Gestart met koolstofcompensaties met NativeEnergy voor onze Vermont productiefaciliteiten
  • 2004 - Levenscyclusanalyse uitgevoerd voor de productie in de Europese Unie (EU)
  • 2007 - EU begonnen met koolstofcompensaties/omvorming
  • 2007 - One Sweet Whirled-campagne
  • 2008 - Koolstofinventaris uitgevoerd in de VS
  • 2008 - Partnerschap met Greenpeace om EPA-goedkeuring te krijgen voor koelkasten zonder fluorkoolwaterstoffen (HFC)
  • 2014 - Levenscyclusanalyse uitgevoerd voor de VS
  • 2014 - Een bioverteerder geïnstalleerd in onze productiefaciliteit in Nederland
  • 2015 - Levenscyclusanalyse uit te voeren voor EU

   

 • Wat is het doel van uw actiecampagne?

  We beseffen dat vrijwillige bedrijfsacties niet de noodzakelijke grootschalige verandering van systemen zal opleveren die nodig is om de opwarming onder 2º Celsius te houden. We hebben overal ter wereld leiders nodig om beleidsplannen te ondersteunen die fossiele brandstoffen afbouwen en een snelle stijging in duurzame energie sturen. Uitsluitend een sociale beweging op brede basis zal de wereldleiders onder druk zetten om deze toekomst zonder koolstof te realiseren. Daarom verbinden we ons ertoe om de groeiende internationale klimaatbeweging te helpen uitbreiden. Samen kunnen we wereldleiders tonen dat het nu tijd is om in actie te komen.

 • Hoe breid je de beweging uit?

  We moedigen onze fans, consumenten en burgers aan om deel uit te maken van de wereldwijde klimaatbeweging. Als we een katastrofale klimaatverandering willen vermijden, vereist dit een brede en verscheiden beweging van burgers die bereid zijn om directe actie te ondernemen om onze planeet te beschermen. We zullen onze fans aanmoedigen om lid te worden van Avaaz, één van de vele groepen waar de internationale beweging uit bestaat.

  Avaaz zal verder onze fans betrekken en hen aanmoedigen om actie te ondernemen op ogenblikken dat ze het meest invloed hebben. We willen onze fans een eenvoudige manier bieden om actie te ondernemen voor een kwestie waarvan we weten dat ze er om geven.

 • Waarom 2015?

  2015 is een belangrijk jaar. Wereldleiders hebben een deadline vastgelegd om een internationale overeenkomst af te ronden die vereist dat alle volkeren hun broeikasgasemissies verlagen om de opwarming onder 2º Celsius te houden. Of m.a.w., 2015 zal de wereld op weg zetten naar een stabiel klimaat op lange termijn, of we zetten onszelf vast in een toekomst met oncontroleerbare klimaatverandering. Wij vinden dat de eerste optie veel beter klinkt.

 • Heeft uw bedrijf geen grote ecologische voetafdruk?

  Ja, dat klopt. Onze ecologische voetafdruk per beker is circa 1kg of jaarlijks circa 136.000 metrieke ton broeikasgassen. Bekijk hier onze levenscyclusanalyse.

 • Heeft u een doelstelling om uw ecologische voetafdruk van broeikasgas (GHG) te verlagen?

  Ja, Ben & Jerry’s verbindt er zich toe zijn absolute GHG voetafdruk te verlagen. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven ambitieuze doelstellingen moeten zetten op wetenschappelijke basis. Ben & Jerry’s verbindt zich ertoe de groei van onze onderneming los te koppelen van de toename van onze GHG-emissies. We verbinden ons tot een 80% reductie van onze absolute emissies tegen 2050, ondanks een ambitieus plan om onze onderneming uit te bouwen. Tussen nu en 2020 verbinden we ons ertoe om de emissie-intensiteit per productie-eenheid te verlagen met 15%.

 • Hoe bent u van plan om uw doelstellingen voor broeikasgasreductie (GHG) te behalen?

  Meer dan de helft van de koolstofemissies van ons bedrijf is afkomstig van de productie van onze ingrediënten, meerbepaald melk. Ons landbouwemissies bedragen 42% van de algemene levenscyclusemissies van ons bedrijf, dus om werkelijke vooruitgang te boeken bij het verlagen van onze ecologische voetafdruk, moeten we samenwerken met onze kleine zuivelboeren om het mestbeheer te verbeteren, de darmemissies van de kudde te beperken en over te schakelen op betere gewassenmethoden die de gezondheid van de bodem bevorderen en koolstof reduceren. Daarnaast blijven we verder efficiënties sturen in al onze productievestigingen, ons logistieke netwerk en de toeleveringsketen voor onze bevroren producten.

 • Is het transport van roomijs vanuit Vermont naar landen zoals Australië en Brazilië zeer GHG-intensief?

  Het uitgaande transport is goed voor circa 15% van de ecologische voetafdruk van onze onderneming, dus logistiek vormt een groot deel van onze voetafdruk. Maar het roomijs dat we internationaal transporteren wordt met zeetransport verplaatst, de meest efficiënte manier om goederen te verplaatsen. De World Shipping Council zegt dat een ton goederen getransporteerd kan worden van de haven van Melbourne in Australië naar de haven van Long Beach in Californië, een afstand van 12.770 kilometer, en dat daarbij minder CO2-emissies worden gegenereerd dan genereerd worden bij het transport van dezelfde lading in de V.S. via truck vanuit Dallas naar Long Beach, een afstand van 2.307 kilometer. U kunt dat hier verder bekijken.

  Opdat we betekenisvolle reducties zouden kunnen leveren in de circa 15% van onze voetafdruk die gepaard gaat met uitgaand transport, moeten we verhoogde efficiëntie sturen in de gekoelde truckvloten via de weg die onze producten in het binnenland bewegen.

 • Hoe zit het met al die koeien?

  Ja, we zijn een zuivelbedrijf en we zijn trots op onze relatie met de kleine boeren die al onze melk en room leveren. Maar landbouw is verantwoordelijk voor 15-20% van de internationale broeikasgasemissies, dus we moeten nog veel werk leveren om de landbouwemissies te beperken. Daarom herzien we ons Caring Dairy-programma om verschillende mogelijkheden te verkennen zoals de ontwikkeling van een broeikasgasmodel voor onze landbouwbedrijven die ons in staat stellen om werkelijke reducties in de voetafdruk van onze landbouwbedrijven te meten. We zijn ook beginnen investeren in belangrijke technologieën zoals mestscheiders en bioverteerders in melkveehouderijen in onze toeleveringsketen om tegelijkertijd onze GHG-voetafdruk te verlagen en landbouwers tot voordeel te strekken.

 • U zegt dat u zorg draagt voor het milieu, maar uw verpakking kan niet gerecycled worden, waarom niet?

  We zijn een grote fan van onze planeet en bewaken voortdurend onze impact op het milieu. Alle karton in onze verpakking is vervaardigd met door de Forest Stewardship Council gecertificeerd karton. Omwille van hygiënische redenen, moeten we ons FSC karton een coating geven; bijgevolg kan de verpakking momenteel niet algemeen gerecycleerd worden. Dit is iets wat we willen verbeteren en we hopen dat we in het volgende jaar vorderingen kunnen maken in verband met deze kwestie.

 • Welke publieke beleidsplannen ondersteunt u?

  Om de gemiddelde temperatuur algemeen onder 2º C te houden, ondersteunt Ben & Jerry’s de volgende beleidsplannen.

  • Ervoor zorgen dat 2/3 van alle huidige commercieel haalbare fossiele brandstofreserves in de grond blijven
  • Alle fossiele brandstofemissies zo snel mogelijk afbouwen, maar niet later dan 2050
  • Geen nieuwe investeringen doen in infrastructuur voor fossiele brandstof
  • Alle landen motiveren om fossiele brandstofemissies af te bouwen, met acties variërend afhankelijk van de landen zelf, maar met verscheiden verantwoordelijkheden en respectievelijke capaciteiten
  • Het omschakelen van de internationale economie op 100% duurzame energie en tegelijkertijd toegang tot duurzame energie voor iedereen garanderen tegen 2050
  • Een op wetenschap gebaseerde prijs zetten op koolstofvervuiling die de verwarming tot 2º C beperkt.
  • Een algemeen referentiekader scheppen waarin ontwikkelde economieën helpen om de omschakeling te financieren naar lage-emissie en klimaatbestendige duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden en het zuiden

   

Back To Top